ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
Kurul,30 üyeden daha az bölgelere sınırlarını değiştirmeye veya bu bölgelere tamamen iptal etmeye yetkilidir.
b. Bölge Başkanlıklarının yönetimi, Başkan ve 2 üyeden oluşur. Görevleri yönetim kurulu tarafından belirlenir.
3.11. KOMİTELER:
a. Dernekte yapılacak olan her türlü faaliyet ve etkinlik için sürekli veya geçici komisyon kurmak esastır.
b. Yönetim Kurulunun onayı ile Başkan aşağıdaki sürekli komisyonları kurar.
(1) Üyelik Komitesi,
(2) Yayın Komitesi,
(3) Program Komitesi,
(4) Halkla İlişkiler Komitesi,
(5) Eğitim Komitesi.
c. Komitelerin Başkanları mümkünse asil veya yedek yönetim kurulu üyesi olup, ayrıca en az iki üyesi bulunur.
d. Dernek Başkanı bütün komiteleri doğal üyesi olup, diğer üyeleri de aynı haklara sahiptir.
e. Komiteler dernek iç tüzüğünde ön görülen ve dernek başkanı veya yönetim kurulunun kendilerine verecekleri görevleri yürütürler. Kurul tarafından kendilerine özel bir yetki verilmediği takdirde, Yönetim kuruluna rapor vermeden ve onay almadan kesin karar veremezler.
f. Komitelerin saptanmasında devamlılığı sağlamak açısından, kademeli görev süresi uygulaması yapılmalıdır. Komiteler, seçimlerden etkilenmemelidir.
g. Görevlendirmeler üyelerin mesleki ve sosyal durumları dikkate alınarak yapılmalıdır.
h. Komitelerde; Derneğe üye olmayan, konusunda ihtisas sahibi ve fahri olarak görev yapmak isteyenlerden istifade edilebilir.
3.12. KOMİTELERİN GÖREVLERİ:
a. Genel:
Tüm Komitelerin görevi; dernek üyelerinin, dernek hizmetleri ile ilgili sorumluluklarını yerine getirirken yardımcı olmak ve yöntemler geliştirmektir. Komite başkanı, komitenin düzenli olarak toplanmasından sorumlu olup, komite etkinliklerini bir rapor halinde Yönetim kuruluna sunar.
b. Üyelik Komitesi:
(1) Yeni üye önerilerini inceler, uygunluğunu araştırır ve bulguları Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.
(2) Devamlı olarak araştırılarak dernek üyeliğinin geliştirilmesi için metotlar geliştirir ve bu konuda teklifler sunar.
(3) Dernek üyelerinin olağan ve özel toplantı ile etkinliklere katılımları için yöntem geliştirir. Üyelerin katılımını teşvik etmek, bütün üyelerin sürekli olarak devam kuralları hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak ve devamsızlığa neden olan engelleri ortadan kaldırmak görevini üstlenir.
c. Yayın Komitesi:
(1) Derneğe ilgiyi ve devamı arttırmak, gelecek toplantıların gündemi ve programları hakkında bilgi, önceki toplantıların önemli haberlerini aktarmak, dostluk ve arkadaşlığı geliştirmek, üyelerin eğitimlerini desteklemek, dernekle ilgili güncel, üyeler ile dünyadaki kırım program ve haberlerini duyurmak amacıyla bir dernek bülteni yayımlamak için çaba gösterir.
(2) Derneğin web sitesini hazırlar ve güncelliğinin devamlığını sağlar.
(3) Dergi, radyo, TV gibi yayınlar projeler geliştirir ve gerçekleştirilmesini sağlar.
d. Program Komitesi:
Derneğin olağan ve özel toplantı ile etkinliklerinin programlarını hazırlar, organize eder ve icrasını sağlar. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulduğunda geçici komisyonlar kurulmasını Yönetim Kuruluna teklif eder.
e. Halkla İlişkiler Komitesi:
(1) Topluma ve üyelere kırımın tarihi Kırım"in Tarihi, derneğin hedefleri ve etkinlikleri ile bilgiler verir.
(2) Basında dernek etkinliklerinin yer almasını sağlar.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay