ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
Üyeler, Onursal Üyeler veya sempatisi olanlar tarafından karşılıksız verilen nakdi veya ayni ödemeleri kapsar. Bu gibi ödemeler için de aşağıda belirtilen usullere göre kayıt tutulur ve alındı belgesi verilir.
g. Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişiler ve kuruluşlardan yardım alması için İç İşleri Bakanlığının izni gerekmektedir. Bu hususta Dernekler Yönetmeliği EK-4 gereğince bildirim yapılır.
4.2. PARA VE SARF İŞLEMLERİ:
a. Dernek para işlemleri Genel Kurulca kabul edilen bütçe bölümleri ve Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Dernek giderleri; fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesi kapsamında bulunan ödemeler için, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda bulunmayan ödemeler için gider makbuzu (Dernekler Yönetmeliği Ek-13) düzenlerler.
(1) Yönetim Kurulunca kabul edilmeyen ve ita amiri olan Başkan veya yetki verdiği kişi tarafından onaylanmayan masraflar ödenmez.
(2) Gider belgeleri Yönetim Kurulunca görevlendirilecek iki sorumlu üye tarafından hazırlanır. Genel Başkanın onayı ve Yönetim Kurulunun kabulünden sonra gelir gider defterinin gider bölümüne işlenir.
b. Derneğin parası bankada muhafaza edilir. Banka tayini Yönetim Kurulu kararı ile olur. Derneğin bankalardaki parası yetkili imza sahiplerinin sirkülerindeki imza ile alınır.
c. Gelecek ilk toplantıda karar alınmak üzere acele ve zaruri masraf gerektiren haller için Genel Merkez ve varsa Şube kasalarında asgari ücretin yarısı kadar bir para bulunabilir. Bu miktar üzerinden Başkan veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üye/üyeleri, Sayman ile birlikte sarf yapabilir.
BÖLÜM - VI DİĞER HUSUSLAR
6.1. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
Dernekte iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
6.2. DERNEK ÜYELİK KİMLİK KARTI:
a. Her Dernek üyesine, örneği ekli olan bir Üyelik Kimliği verilir.
b. Üye kimlik kartları Genel Kurul toplantılarına, Genel Merkeze, ve lokallere girişte gösterilir.
c. Kimlikler yeterince bastırılarak doldurulduktan sonra kaplanıp imza mukabili üyelere verilir.
d. Üyenin Dernekten ayrılması durumunda; kimlik kartı geri alınır.
6.3. DERNEK TÜZÜK VE İÇ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: a. Dernek Tüzüğü:
(1) Dernek Tüzük değişikliği Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere gündeme alması, Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin değişikliği kabul etmesi ile yapılır.
(2) Dernek üyelerinin en az üçte biri, yazılı olarak gerekçeli bir değişiklik önerisi ile Dernek Tüzüğünü değiştirmek isterse, Yönetim Kurulu bu teklifi gelecek ilk
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11 12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay