ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
b. Dernek İç Tüzüğü:
(1) İç Tüzük değişiklik önerileri;
(a) Denetim Kurulu,
(b) Yönetim Kurulu üyeleri,
(c) Genel Kurul toplantısında Dernek üyeleri tarafından yapılabilir.
(2) Yönetim Kurulu değişiklik önerilerini görüşerek karara bağlar. Ancak, önerilerin kısmen veya tamamen kabul/ret edilmesi için oy birliği aranır. Değişiklik kararı alınmışsa, İç Tüzüğe değişme yayınlanır. Oy birliği sağlanamadığı taktirde; öneri, karara bağlanmak üzere toplanacak ilk Genel Kurulun gündemine alınır.
6.4. FESİH VE TASFİYE:
a. Derneğin fesih ve tasfiyesi, Yönetim Kurulunun bu hususu Genel Kurulda görüşülmek üzere konuyu gündeme alması ve Olağan veya Olağanüstü Genel Kurula katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabulü ile yapılır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise, ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı ne olursa olsun, gündem görüşülür. Ancak katılanların üçte iki çoğunluğu ile karar alınması gerekir. Derneğin feshi kararı ile birlikte, Dernek mallarının başka her hangi bir kuruluşa devir ve teslimi, Derneğin alacak ve borçlarının tasfiyesi gibi gerekli işlemler de Genel Kurulca karara bağlanır. Fesih kararı toplantı tarihinden sonraki beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Dernek mallarından ileride tarihi obje niteliğini taşıyabileceği değerlendirilenleri müzeye verilme hususlarına da Genel Kurulca karar verilir.
b. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Tasfiye Kurulunca yapılır. Bu işlemlere feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde "Tasfiye Halinde ETİMESGUT KIRIM TATAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ" ifadesi kullanılır.
c. Tasfiye Kurulu, önce Derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında Derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında Derneğin borçlu olduğu tesbit edilirse, Tasfiye Kurulu, alacaklılara çağrıda bulunur ve varsa Genel Kurulca müzelere verilmesine karar verilenler hariç, malları paraya çevirerek alacaklılara öder. Derneğin alacaklı olması durumunda; borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallardan Genel Kurulca müzelere devredilmesine karar verilenler ayrıldıktan sonra; kalan para ve mallardan uygun olanlar diğer Kırım Vakfı veya Derneklerine devredilir.
d. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Tasfiye Kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile Dernek Merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
e. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler, tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemi, mülki idare amirince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
f. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay