ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
g. Son Yönetim Kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut Dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, Derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararı ile İstanbul'daki, amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
6.5. DERNEK LOKALLERİNİN İŞLETİLMESİ:
Dernek lokallerinin açılması içine Yönetim Kurulu kararı ve yetkisi ile mahallin en büyük mülki amirinden izin alınması zorunludur. (Dernekler Yönetmeliği EK-20)
a. Dernek lokallerinin açılması, tabi olacağı çalışma yeri usulleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak "Lokal İşletme Tüzüğü" ile belirtilir.
b. Bu tüzük hükümlerine uymayan lokaller, Yönetim Kurulu kararı ile kapatılabilir, sorumlular hakkında cezai ve Dernek zararını tazmin için yasal yollara başvurulur.
c. Lokaller, Yönetim Kurulu sorumluluğunda; mensuplarının okuma, istirahat ve temaslarını sağlama amacı ile açılır ve işletilir.
d. Lokaller 10.00-19.00 saatleri arasında açık bulunur. Bu saatler gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
6.6. İLETİŞİM:
a. Telefon iletişimi, kurulacak/kurulmuş olan iletişim zinciri ve bunun geliştirilip genişletilmesi ile sağlanır.
b. Üyeler, eğer varsa, kendi veya yakınlarının e-posta adreslerini bildirmelidirler. Başvuru belgesinde belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul edilir.
c. Bu yolla, e-posta adresi olan üyelere değişiklik ve haberler ulaştırılabilir. Bu kişiler aldıkları haberleri zincirlerindeki veya temasta oldukları üyelere ulaştırmalıdırlar.
d. Ayrıca gerek duyulan hallerde PTT kanalı ile etişim sağlanır.
6.7. Yönetim Kurullarında görev alanlara ikinci bir görev verilmez.
6.8. Yönetim Kurulları; Yönetim ve Denetim Kurullarında vuku bulacak değişiklikleri bulundukları yerin en büyük mülki amirliğine (Dernekler Yönetmeliği EK-25) yazı ile bildirirler.
6.9. Dernek; Milli Bayramlar, Askeri Tören ve diğer tören ve toplantılara mevcut Protokol Yönergelerine göre katılabilir.
6.10. Görevinden istifa ederek ayrılmak isteyen Yönetim Kurulu Başkanı, üyeler ve diğer sorumlular, üzerlerindeki görevleri, evrakları ile birlikte sıhhatli bir şekilde teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. Aksine harekette yasal işlem yapılır. Organlarda bir değişiklik olduğunda bu husus mahallin en büyük mülki makamına bildirilir. (Dernekler Yönetmeliği EK-25, Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirisi)

6.11. PERSONEL ALMA
Genel Merkez ve Şubeler gerekli görülen hallerde ve imkan var ise ücretli personel çalıştırabilirler. Şubenin bu talepleri Genel Yönetim Kurulu kararı ile uygulanır.
6.12. TAŞINMAZ MAL SATIN ALINMASI:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay