ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
tarafından anlaşılması halinde üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir ve bu husus kendisine yazılı olarak tebliğ edilir.
c. Üyelikten çıkarılma:
(1) Dernek Tüzük veya İçtüzüğüne/Genel veya Yönetim Kurulu
kararlarına uymayan / Dernek aleyhine faaliyette bulunan/Dernek ile ilgili faaliyetlerde Dernek amacına uygun hareket etmeyen,
(2) Yıllık aidatını, haklı bir neden olmaksızın her yılın haziran ayının
sonuna kadar veya Yönetim Kurulu bildirim süresi içinde ödemeyen üyeler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.
d. İşlemler:
(1) Yukarıdaki nedenlerle üyelikten çıkarılması öngörülen kişilerin,
Yönetim Kurulu Başkanlığınca konuya ilişkin savunması alınır. Savunma alınmasından sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında savunma incelenir. Eğer tatminkar cevap alınamamışsa, çıkarılma nedenlerini de belirten bir yazı ile üyeye, üyelikten çıkarıldığı bildirilir.
(2) Üyelikten çıkarılan üye veya çıkarılmaya karşı olan bir Yönetim
Kurulu üyesi, çıkarılma kararına, kararın tebliğinden itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak itiraz edebilir. Bu durumda Yönetim Kurulu toplanarak durumu değerlendirir. Yönetim Kurulu bu toplantıda çıkarılma hakkında anlaşıp oy birliği ile karara varırsa karar kesinleşerek itiraz eden kişiye yazılı olarak tebliğ edilir.
(3) Yönetim Kurulu oy birliği ile karar alamaz ise; Yönetim Kurulu
kararına göre ya ilk Genel Kurul toplantısına kadar üyelik askıya alınır, ya da Genel Kurul olağan üstü toplantıya çağrılır. Genel Kurulun verdiği karar kesindir ve ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilir.
(4) 2.3.b fıkrasında yazılı durum nedeni ile üyeliğine son verilenler,
durumları değişmedikçe derneğe tekrardan üye olamazlar.
(5) Her ne şekilde olursa olsun, ayrılan kişiler dernek malları ve
ödedikleri aidatlar üzerinde hak iddia edemezler.
BÖLÜM- III DERNEK ORGANLARI
3.1 DERNEĞİN ORGANLARI:
a. Dernek Genel Kurulu.
b. Dernek Yönetim Kurulu.
c. Dernek Denetim Kurulu.
3.2 DERNEK GENEL KURULU:
a. Kuruluş:
Dernek Genel Kurulu; Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, merkez üyeleri, ve dernek üyelerinden oluşur.
b. Görevleri:
(1) Dernek organlarının seçimi.
(2) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
(3) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının, gelir ve gider
hesaplarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması.
(4) Bir sonraki dönem için düzenlenen tahmini bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü.

  1   2   3 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay