ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
(5) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda karar alınması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
(6) Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması, yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılması konularında karar alınması ve bu faaliyetlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna icra yetkisi verilmesi.
(7) Derneğin amaç ve çalışma konularına karar verilmesi.
(8) Derneğin feshedilmesi.
(9) Yasalarda, Dernek Tüzüğünde ve Dernek İç Tüzüğünde bulunan ve Genel Kurulca yapılması belirlenen diğer görevlerin yapılması.
c. Toplantı zamanları:
(1) Olağan Toplantı:
Her üç yılda bir mart ayında (zorunlu bir neden olmadıkça mart ayının birinci haftası pazar günü) belirtilen yer ve saatte ve önceden belirlenmiş bir gündem ile toplanır.
(2) Olağanüstü Toplantı:
Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunca en geç otuz gün içinde toplantıya çağırılır.
(3) Yıllık Toplantı
Bu toplantı ocak ayında yapılır.
O yılın mali ve faaliyet bakımından Yönetim Kurulunun aklanması ile gelecek yıl muhtemel mali bütçe ile faaliyet planlarının kabulü ile ilgilidir. Bu toplantılarda seçim yapılmaz. Tüzük ile ilgili değişiklikler varsa gündeme alınır.
Prosedür seçim bölümleri hariç yukarıdakilerin aynıdır.
d. Toplantı hazırlığı:
(1) Yönetim Kurulu; tüzük gereği, Genel Kurul toplantısına katılma hakkı(dernek aidatlarını ödemiş ve derneğe borcu olmayan) olan üyelerin bir listesini hazırlar(Hazirun Listesi).
(2) Toplantı tarihinden en az 15 gün önce; Toplantı tarihi, saati, yeri ve gündemi, toplantı nisabı sağlanamadığı taktirde en çok altmış en az yedi gün sonraki toplantı için yedek gün, saat ve yeri ile gündemi, belli başlı bir gazetede ilan edilmek suretiyle ve/veya posta ve/veya elektronik posta cep telefonlarına kısa mesaj ile üyelere bildirilir.
(3) Toplantı salonu toplantıya uygun şekilde hazırlanır. Atatürk resmi ve Türk Bayrağı konur. Üye ve dinleyici yerleri ayrılır. Riyaset masası, kürsü, yazı tahtası, yazı tahtası kalemi/tebeşir, yeterince kalem, kağıt, oy sandığı vb. bulundurulur. Gerekli ise ses düzeni, barko gibi cihazlar temin edilir. Salon girişine; kontrolü sağlamak üzere kontrol masası kurulur. Derneğin en az iki görevlisi(eğer yok ise, en az iki üye) kontrol masasında görev yapmak üzere başlangıçta Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilir.
(4) Organların seçiminde kullanılacak yeterli adette oy pusulası hazırlanıp dernek mühürü ile mühürlenir. Bunlar Riyaset Masasında hazır bulundurulup, oy kullanmak için kimliğini gösterip imza atan üyelere, kullanılmak üzere dağıtılır.
e. Toplantı Yeter Sayısı:
Toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. İlk toplantıda toplantı nisabı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, en az yönetim ve denetleme kuruları sayılarının toplamının iki katı üye bulunmalıdır.
f. Toplantının yapılışı:
(1) Üyeler belirtilen tarihte belirtilen yerde, yeterli zaman önce üye
kartlarını veya kimliklerini göstermek ve toplantı listesini (Hazirun listesi) imzalamak suretiyle toplantı mahalline girerek kendilerine ayrılan yerlere otururlar.
(2) Üye olmayanlar veya yanında geçerli kimliği olmayanlar, aidat borcunu ödememiş olanlar dinleyiciler için ayrılmış bölüme alınırlar.
  1   2   3   4 5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay