ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
(3) Eğer toplantı yeter sayısı kadar üye varsa, bu husus Yönetim Kurulu tarafından bir tutanak ile tesbit edilir. (Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.) Toplantı saati geldiğinde Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirdiği bir yönetim kurulu üyesi toplantı açılışını yapar.
(4) Toplantıyı açan Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi tarafından Divan Başkanı ve üyeleri için teklif veya gönüllülük esasına göre adaylar tesbit edilir, açık oylama yapılarak en çok oy alandan başlamak üzere bir divan başkanı, yeteri kadar başkan vekili ve yazman ile eğer gerek görülüyorsa oy toplama yardımcıları tesbit edilerek Divan Heyeti oluşturulur.
(5) Divan Heyetinin oluşturulmasını müteakip heyet riyaset masasındaki yerini alarak Divan Başkanı toplantıyı başlatır. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. İlave gündem maddesi önerileri varsa, açık oylama yapılarak gündeme alınıp alınmamasına karar verilir. Söz Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesine verilerek yönetim raporu ve arkasından da Denetim Kurulu Başkanı veya yetki verdiği bir Denetim Kurulu üyesi tarafından denetim raporu okunur. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra raporlar uygun görülüyor ise Yönetim ve Denetim kurulları açık oylama ile aklanır.
(6) Yeni yönetim ve denetim kurulları adayları tesbit edilir. En az on dört yönetim Kurulu üyesi adayı ve en az altı Denetim Kurulu Üyesi adayı olması şarttır. Bu sırada üyelere Dernek mühürlü boş oy pusulaları verilir. Her üye oy pusulasına yönetim kurulu için yedi, denetim kurulu için üç üye adayı ismi yazarak oy pusulasını katlayıp oy sandığına atar. Eğer blok liste varsa, bu liste mühürlenerek dağılır. Üyeler istemedikleri adayların üzerini çizerek kendi adaylarını yazabilir. Oy kullanacak üyelerin divan heyetine kimlik göstermeleri ve hazirun listesinde isimlerinin karşısını imzalamaları gereklidir. Oy kullanma işi tamamlandıktan sonra açık tasnif ile oylar sayılır. Oy fazlalığı sırası ile beş yönetim ve üç denetim kurulu asil üyesi ile beş yönetim ve üç denetleme kurulu yedek üyesi tesbit edilir. Oy pusulasına adaylar
haricinde isim yazanların oy pusulaları geçersiz sayılır.
(7) Genel Kurul toplantısında her üyenin bir oy hakkı vardır ve oyunu toplantıda kendisi kullanır, başkasını vekil atayamaz.
(8) Gündemin diğer maddelerine geçilerek, her biri yeterli müzakereden sonra Başkanın münasip göreceği usulle oylanır ve karar verilir.
(9) Gündem maddeleri bittikten sonra yeni Yönetim Kurulu adına bir üyeye söz verilir, kendisi Genel Kurula teşekkür eder ve gerek görüyorsa projeleri ile ilgili kısa bir açıklama yapar. Divan Başkanı da son sözlerini söyleyip toplantıyı kapatır.
(10) Her toplantıdan sonra hatıra fotoğrafı çekilir.
(11) Genel Kurula katılma hakkı bulunanlar, Genel Kuruldan en az on beş gün önce hazırlanacak olan hazirun listesinin tanziminden sonra aidat yatırmak isterlerse, bu husus kendilerine Genel Kurula katılma, oy kullanma, seçme ve seçilme hakkı vermez.
(12) Genel Kurul toplantısından onbeş gün önce üye olmak isteyenlerin üye olma talepleri alınır, üyeliğe kabulleri ise yeni Yönetim Kurulunun kararına bırakılır. Bu gibiler Genel Kurulda söz ve oy sahibi olamazlar.
g. Olağan toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında bir başka nedenle geri bırakılması halinde erteleme toplantısının yapılabilmesi için önceki fıkralardaki hususlar aynen uygulanır. Ertelenen toplantının geri bırakıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bu şekilde bir defadan fazla ertelenemez.
h. Olağanüstü Toplantı:
(1) Dernek Genel Kurulu aşağıdaki hallerde olağanüstü toplanır:
(a) Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde.
(b) Dernek oy kullanma hakkına sahip üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine.
(c) Fesih İşlemi için.
(d) Acil Tüzük değişikliği gerekli ise.
(e) Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının yarısından aşağı düştüğünde ve yedeklerle tamamlanamadığı hallerde.
(f) Yönetim Kurulunun toptan istifası veya görevden alınması halinde.
  1   2   3   4   5 6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay