ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
(2) Olağanüstü toplantıda da yukarıda olağan toplantı için belirtilen hususlar aynen uygulanır. Ancak yalnızca toplantı gündem maddesi görüşülür ve karar alınır.
i. Toplantı sonrası işlemler:
(1) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve
Divan Başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler (Toplantıya girişte ve oy verirken imzalanan hazirun listeleri ile toplantı yeter sayısı tutanağı) Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
(2) Genel Kurul Sonuç Bildirimi (Dernekler Yönetmeliği, EK - 3) hazırlanarak ekleri ile birlikte İl Dernekler Müdürlüğüne teslim edilir.
j. Karar yeter sayısı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında kararlar, katılanların oy çokluğu ile alınır. Fesih ve Tüzük değişikliğinde üçte iki çoğunluk aranır.
3.3. DERNEK ORGANLARINA SEÇİLEN KURUL ÜYELERİN HAKLARI.
Seçilen üyelerin bu görevleri fahri olarak yapmaları şarttır. Ancak, dernek çalışmaları nedeni ile sarf etmek zorunda kaldıkları masraflar, belgelemek koşulu ile Dernek bütçesinden ödenir. Görev mahalli dışındaki toplantı, tanıtma veya denetleme gibi dernekle alakalı faaliyete katılan üyelerin zaruri masrafları karşılığı ödenecek miktarı yönetim kurulu takdir ve tesbit eder.
Kurul üyeleri siyasi parti yönetimlerinde veya bir üst kuruluş olan federasyon, platform yönetimlerinde görev aldıklarında istifa etmiş sayılırlar.
3.4. DERNEK YÖNETİM KURULU:
Derneğin tüm yasal işlemlerini yerine getirir ve bütün üyeleri, görevlileri ve hizmet komitelerini yönetir. Bu görevini Dernekler kanunu, ilgili kanunlar, Dernekler Yönetmeliği, Dernek tüzüğü ve İç Tüzüğü ile Genel Kurul kararlarında belirlenen usullere göre yerine getirir.
a. Kuruluşu:
Genel Kurul Toplantısında seçilen yedi üyeden oluşur. Görev süresi müteakip Genel Kurul toplantısına kadar, yani üç yıldır. Kurul ilk toplantısında kendi arasında başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter ve sayman üye olarak görev bölümü yapar. Bunların görev süreleri bir yıldır. Derneğimizde dönüşümlü başkanlık esastır.
b. Seçimi:
Genel Kurul, yönetim kurulu yedi asil ve yedi yedek üyesini gizli oy ve açık tasnif ile seçer. Yönetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olma ve seçilme hakkına sahiptirler. Ancak üçte birinin ( iki üye) yenilenmesi şarttır. Yönetim Kurulu dönemi süresi içinde asil üyelerden herhangi bir şekilde daimi boşalma olduğu taktirde, yedek üyelerden, Genel Kuruldaki seçimde en çok oy alan üye, Yönetim Kurulu asil üyesi olur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde herhangi bir boşalma olursa; yedeklerden Genel Kurulda en yüksek oy alan üye kurula alınarak üyeler, aralarında yeni başkan seçerler. Toptan istifa eden veya görevden alınan Yönetim Kurulu yerine Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yedek Yönetim Kurulu üyelerinden (gerektiğinde Denetim Kurulu üyelerinden ve yedeklerinden de ilave edilerek) geçici bir Yönetim Kurulu kurulur.
c. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
Derneği Yönetim Kurulu temsil eder. Bu temsil yetkisi Başkan tarafından, onun yokluğunda vekaleten başkan yardımcıları tarafından kullanılır. Yönetim kurulu, temsil konusunda başkan yardımcıları ile birlikte yönetim kurulu üyelerine de yetki verebilir. Yönetim Kurulu;
(1) Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğinin, Dernek tüzüğü ve İç Tüzüğünün ve Genel Kurulun verdiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.
(2) Dernek hizmetlerinin yürütülmesi, belirli işlerin görülmesi gibi çalışmalar yapmak üzere komiteler kurar ve bu komitelere görevliler atar.
  1   2   3   4   5   6 7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay