ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
a. Kuruluşu:
Genel Kurul toplantısında seçilen üç üyeden oluşur. Üyeler ilk toplantılarında aralarından birini başkan seçerler.
b. Seçimi:
Genel Kurul, Denetim Kurulunun üç asil ve üç yedek üyesini gizli oy açık tasnif yöntemi ile seçer. Denetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olma ve seçilme hakkına sahiptirler. Denetim Kurulu dönemi süresi içinde asil üyelerden herhangi bir şekilde daimi boşalma olduğu taktirde yedek üyelerden, Genel kuruldaki seçimde en çok oy almış olan, Denetleme Kurulu asil üyesi olur.
c. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri:
(1) Denetleme Kurulu, Derneğin Tüzüğünde ve İç Tüzüğünde gösterilen amaç ve bu amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata, Dernek Tüzüğüne ve İç Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Dernek Tüzüğünde ve bu İç Tüzükte tesbit edilen esas ve usullere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
(2) Denetim Kurulu olağan kontrollerinden gayrı zamanlarda zuhur eden
ve bir gerekçeye dayalı hallerde davet beklemeden gerekli denetimleri yapar.
(3) Denetleme kurullarının her denetleme raporunun bir nüshası Başkanlığa gönderilir.
(4) Denetim, Yönetim Kurulu Başkanı ve Sayman Üye huzurunda yapılır.
(5) Gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.
  1   2   3   4   5   6   7 8   9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay