ETİMESGUT
KIRIM TATARLARI
KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
Duyuru bulunmamaktadır...
d. Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri ve varsa eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
3.6. BAŞKANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ.
a. Derneği Başkan her yerde, temsil eder. Görev süresi bir yıldır.
b. Başkan, Derneğin tümü adına, söz söylemeye, Derneği ilgili makamlara, diğer kuruluşlar ile üçüncü şahıslara karşı temsile yetkilidirler. Dernek işleri için, icap eden makamlarla temas eder, her türlü yazışmayı imzalarlar. Başkanlar imza yetkilerini kısmen veya tamamen bir yönetim kurulu üyesine devredebilir. Basına beyanat Genel Başkan veya görevlendirecek basın sözcüsü tarafından verilebilir.
c. Sarf işlerinde ita amirleridir.
d. Dernek işlerinin düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.
e. Yürürlükteki mevzuata uygun alınan kararların tatbikini sağlarlar.
f. Mevzuattaki diğer yetkilerini kullanırlar.
3.7. BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ:
Başkanın yetki verdiği konularda Başkana ait yetkileri kullanırlar. Görev süresi bir yıldır.
3.8. GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ:
a. Genel Başkanının vereceği görevleri yaparlar. Görev süresi bir yıldır.
b. Tören ve protokol işlerini düzenlerler.
c. Derneklerin bütün yazışmalarını, dosyalarını, idari defterleri, kanun ve tüzük kurallarına göre düzenlerler.
d. Yönetim Kurulu toplantılarında karar defterini yazar ve katılan üyelere imzalatırlar.
e. Derneğin tarihçesini tutar, hatıra eşya ve fotoğrafların muhafazasını sağlarlar.
3.9. SAYMANLARIN GÖREVLERİ:
a. Derneğin mali defter, dosya ve hesaplarını yürürlükteki mevzuata göre muntazam düzenlerler.
b. Derneğin, mali ve sarf işlerinin bütçe kararlarına uygun şekilde yönetilmesini sağlarlar.
c. Üye aidatları ile sair gelirlerin makbuz mukabili tahsilini sağlarlar.
d. Mali durum hakkında Yönetim ve Denetim Kurullarını bilgilendirirler.
3.10. BÖLGE BAŞKANLIKLARI: a. Yönetim Kurulu:
Yönetim, Denetim ve İdari kolaylıklar sağlaması bakımından 50 üyeli ,Bölge başkanlıkları kurabilir. Kurul tarafından tespit edilen bölgeler ve bölge sınırları, Başkan tarafından duyurulur.

1   2   3   4   5   6   7   8 9   10   11   12   13   14   15   16


Copyright © Onkei | Designed by Kerem Kutlubay